Ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg


På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg etableres en ny sengebygning, som kan imødekomme fremtidens krav og visioner til patientens ophold og heling. SVS Esbjerg er akutsygehus i Region Syddanmark og skal derfor have faciliteter, som kan tilgodese fremtidens krav indretningsmæssigt og i forhold til bæredygtighed, tekniske løsninger og med øget patientrettet fokus.Projektet består af 158 enkeltmands sengestuer fordelt på 5 sengestueetager og tilhørende funktioner. Stueetage med hovedindgang, blodbank med 10 stk ambulatorier samt auditorium og teknikkælder


Projektet indeholder bl.a. følgende ingeniørydelser:
- Detailprojektering af statiske konstruktioner.

- Detailprojektering af medicinske gasser, vand-, afløb, sanitære-,

  varme-, køle-, sprinkler-, el-tekniske anlæg.

- Undersøgelse af og fastlæggelse af forsyninger i forbindelse med

  Vand, køling, varme, sprinkling, medicinske gasser, el-tekniske anlæg,

  både stærk og svagstrømsanlæg.

- Detailprojektering af CTS-anlæg.

- Planlægning og koordinering af logistiske anlæg som affald- og

  linnedsug, rørpost for apotekervarer og blodprøver.

- Al projektering foregår digitalt i Revit jf. Region Syddanmarks IKT-

  aftaler.

 

Projekteringen foregår i tæt dialog med projektafdelingen for Sygehusbyggeri og Teknisk Afdeling på SVS Esbjerg for i samarbejde med MT Højgaard og Arkitema Arkitekter at forefinde tilpasningen til Sygehusets ønsker og behov.


Vejle Sygehus


Ombygning af Klinisk Nuclearmedicinsk Afdeling A620 til Radiologi med Uroradiologiske og hjertemedicinske undersøgelser og interventioner. INGENIØR'NE indgår som totalrådgiver på projektet. Udført brugergruppeproces danner idégrundlag for indretning med nærhedsprincipper samt omfang og placering af udstyr. Ombygningen indeholder optimering af hjertemedicinsk CT og undersøgelsesområde, etablering af et højteknologisk Uroradiologisk CT scannerrum og et Gennemlysningsrum med multiple undersøgelsesfunktioner.

Alle 3 rum med specialemålrettede betjeningsrum.Herudover bygges 4 ultralydsrum, samt birum og et moderne venteområde. Brugerproces udført med INGENIØR´NEs Sundhedsfaglige specialist. Byggeperiode sommer og efterår 2016. Estimeret byggesum 7,5 mio. kr. Ydereligere oplysning hos Senior projektchef Jack Andersen  


Ombygning af Neurologisk Ambulatorium A 510 til Ortopædkirurgisk Operationsafsnit for  dagkirurgi, Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

INGENIØR´NE er totalrådgiver på den todelte opgave med etablering af et Dagkirurgisk operationsafsnit for ortopædkirurgi bestående af 3 operationsstuer for dagkirurgi samt ombygning til ortopædkirurgisk ambulatoriefunktion. Operationsafsnittet etableres med lægevask, opvågnings- og hvileafsnit samt samtalerum, skyllerum og depotrum for udstyr, linned og sterilt grej. Projektet udføres med Arkitema Arkitects som underrådgiver. Ambulatoriedelen indrettes til et højt patientflow og med fokus på patientvenlige arbejdsgange. Idégrundlag fra 2 brugergruppefaser, der er udført som en del af det samlede projektet, danner udgangspunkt for ombygningen. Brugerfaserne er udført af Arkitema og INGENIØR´NE. Projektet er estimeret til 8,5 mio. kr. Ydereligere oplysning hos Senior projektchef Jack Andersen  Kontorlokaler, Sydvestjysk Sygehus


Formålet med renovering af bygning 00 er at etablere en rationel og velfungerende administrationsbygning i den gamle hovedbygning, så vidt muligt under hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektoniske og bygningshistoriske værdier. Udførte opgaver omfatter bl.a. bygherrerådgivning, vurdering af indkomne tilbud, kontrahering med totalentreprenør, afholdelse af byggemøder og tilsyn samt afleveringsproces.

Areal: 3.500 m2

Bygherre: 

Projektafdelingen for sygehusbyggeri på SVS, Esbjerg, Svend Erik Nielsen.
Skopicenter, Sydvestjysk Sygehus


Region Syddanmark har en ambition om at skabe et sammenhængende, patientorienteret, tidssvarende, kvalitetsbevidst, effektivt og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen. Etableringen af en skopicemerenhed vil medvirke til, at rammerne på Sydvestjysk Sygehus vil kunne efterleve regionens ambition. Udførte opgaver omfatter, 

ingeniørprojektering i f.m. installationer.

Brugerproces med involvering af brugere.

Gennemførelse af renoveringsperioden med afholdelse af bygherremøder og varetagelse af bygherretilsyn.

Bygherre: 

Projektafdelingen for sygehusbyggeri på SVS, Esbjerg, Svend Erik Nielsen.
University College Syd, Esbjerg

 

UC Syd har som et led i at forbedre og målrette undervisningen for sygeplejeruddannelsen etableret et simuleringssengestueafsnit, hvor sygeplejeeleverne kan få forbedret uddannelsen omkring hygiejnemæssige forhold i og omkring patienterne i et sengestueafsnit. Der er etableret både sengestuer med paneler for ilt og sug, medicinrum, toilet/bad, konferencerum m.v.


Projektet indeholder bl.a. ingeniørydelser som: Idéoplæg i samarbejde med brugerne og byggerichefen samt IT-afdelingen. Projektering og udbud af projektet i fagentrepriser. Kontrahering og acceptskrivelse med entreprenører. Byggeledelse og fagtilsyn samt As-built tegninger. INGENIØR'NE har udført ovenstående ydelser i forbindelse med etableringen af simuleringssengestueafsnittet.

Udført: 2014

Areal: ca. 400Eurofins - 6.500 kvm laboratoriebygninger


INGENIØR`NE har udført udfærdigelse af energikoncept for de samlede bygninger, samt komplet projektering for en række særinstallationer. I projektet blev der udviklet et energikoncept som tog udgangspunkt i at udnytte ca. 20.000 m jordvarmeslanger bedst muligt, herunder også kølemuligheder via jordvarmeslanger.

Bygherre: Vejen Invest A/S

Udført: 2013-2014

Projektet er udført i totalentreprise af Scandi Byg A/S med præfabrikerede bygninger. Herudover særudbud i fagentreprise på ventilation, VVS og gasser.Sydvestjysk Sygehus, Nuklear Medicinsk afdeling 

Projektet indeholder i alt 4 store scannerrum for bl.a. helt nye PET-CT og Spect-CT scannere samt 2 stk. Gamma Scannere med tilhørende laboratorier, radiofarmaci, PED lab. med tilhørende personale- og patientfaciliteter. Der er i forbindelse med opgaven stillet strenge kliniske krav og strålehåndtering. 

Byggeperiode: 2012 - 2013

Bygherre: Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus

Rådgivningen har omfattet projektering og fagtilsyn samt deltagelse i byggemøder.


Sydvestjysk Sygehus, kæbekirurgisk afdeling 

Projektet omfatter ombygning og flytning af eksisterende øjenafdeling til ny købekirurgisk afdeling. Indretning af 4 behandlingsrum med tilhørende servicefaciliteter. 

Udført: 2011

Bygherre: Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus

Rådgivningen har omfattet projektering, byggeledelse og tilsyn.


Nyt ældrecenter i Tarp 

Etablering af nyt ældrecenter i Tarp.

Ældrecentret indeholder 48 plejeboliger og ca. 1500 m2 centerfaciliteter indeholdende cafe, administration, genoptræning m.v. Endvidere lokaler for områdets hjemmeplejer.

Projektet indeholder bl.a. anlæg for skraldesug samt centralt støvsugeranlæg.

Byggeperiode: 2011

Bygherre: Esbjerg Kommune

Rådgivningen omfatter ingeniørrådgivning for totalentreprenør.


Sædding Specialcenter, Esbjerg

Nyt plejecenter for plejekrævende personer med fysiske og psykiske behov og for personer med gerontopsykiatriske symptomer.

Centret er etableret i tilknytning til en nedlagt folkeskole med 72 boliger som nybyggeri og med centerfaciliteter dels som nybyggeri dels ved ombygning af den nedlagte skole ialt ca. 10000 m2.

Byggeperiode: 2007 - 2009

Bygherre: Esbjerg Kommune

Rådgivningen har omfattet ingeniørrådgivning for udbud i fagentreprise samt byggeledelse og fagtilsyn.


Tjæreborg Ældrecenter, Esbjerg

Udvidelse af ældrecenter i Tjæreborg med tilbygning af 7 boliger og ombygning af eksisterende boliger til 22 nyindrettede boliger.

Etablering af centerfaciliteter på ialt ca. 3200 m2

Byggeperiode: 2007 - 2009

Bygherre: Esbjerg Kommune

Rådgivningen har omfattet ingeniørrådgivning for udbud i fagentreprise.


Hospice Sydvestjylland, Esbjerg

Etablering af Hospice Center i Esbjerg med 12 sengestuer, pleje- og opholdsfaciliteter m.v. ialt 1800 m2.

Centret er etableret ved ombygning af og tilbygning af eksisterende boligejendom. Byggearbejdet er udført i totalentreprise.

Byggeperiode 2006 - 2008.

Bygherre: Hospice Center Sydvestjylland,

Rådgivningen har omfattet projektudvikling, programmering, udarbejdelse af detaljeret byggeprogram, udbud og bedømmelse samt bygherretilsyn og opfølgning i udførelsesfasen.


Esbjerg Privathospital.

Etablering af privathospital i Esbjerg med undersøgelsesafsnit, operationsgang med 3 operationsstuer og sengeafsnit med 6 sengestuer. Alt med tilhørende faciliteter.

Hospitalet er etableret som nybygning. Byggearbejdet er udført i totalentreprise.

Etageareal: 1300 m2

Byggeperiode: 2008 - 2009

Bygherre: Esbjerg Privathospital.

Rådgivningen har omfattet programmering, udarbejdelse af detaljeret byggeprogram, udbud og bedømmelse samt bygherretilsyn og opfølgning i udførelsesfasen.


Ny tandklinik Hjerting Skole

Tilbygning til børnetandklinikken samt sundhedsplejen ved Hjerting Skole. Endvidere ombygning af eksist. børnetandklinik med etablering af 6 undersøgelsesrum, røntgenrum, profylakse m.v. samt reception og venteområde.

Nybygning udgør ca. 120 m2 og ombygning 270 m2

Byggeperiode 2011

Bygherre: Esbjerg Kommune

Rådgivningen omfatter projektering, byggeledelse og tilsyn.

Ny tandklinik Spangsbjergskolen, Esbjerg

Til- og ombygning børnetandklinik med 6 undersøgelsesrum, røntgenrum, profylakse m.v. samt reception og venterum.

Nybygning udgør ca. 200 m2 og ombygning ca. 250 m2.

Byggeperiode: 2011

Bygherre: Esbjerg Kommune

Rådgivningen omfatter projektering.

Ombygning af Kæbekirurgisk afd. Sydvestjysk Sygehus.

Flytning af eksisterende afdeling til ny kæbekirurgisk afdeling, Indretning af 4 behandlingsrum m. tilhørende servicefaciliteter.

Byggeperiode: 2011

Bygherre: Sydvestjysk Sygehus

Rådgivningen omfatter projektering, byggeledelse og tilsyn.

Ombygning af fødeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus.

Ombygningen omfattes af sectiostue, etablering af ultralydsklinikker, modtagelse, barselsklinik, familieambulatorium med tilhørende personalefaciliteter m.v.

Ombygget areal 670 m2

Byggeperiode: 2011

Bygherre: Sydvestjysk Sygehus

Rådgivningen omfatter projektering, byggeledelse og tilsyn.


Til forside
 
Læs mere her
Læs mere på deres hjemmeside
koldinghus
odense
Læs mere her
GOG
teamesbjergfodbold
Læs mere her
Kolding Teater
INGENIØR'NE | Jernbanegade 1 6700 Esbjerg | Tlf: 75 18 01 11 Døgnvagt: 26 84 60 07Mail: post@ingenior-ne.dk CVR 78015217

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.