Reference for Låsbyhøj - Det mentale sundhedscenter, Kolding

Bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning af rehabiliterings- og akutcenter

Bygherre:

Kolding Kommune og Region Syddanmark

Areal:

6000 m²

Færdiggjort:

2016 - 2018

Byggeriet

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning af eksisterende rehabiliterings- og akutcenter ”Låsbyhøj” til et mentalt sundhedshus for Kolding Kommune og Region Syddanmark.

Låsbyhøj er oprindeligt fra 1910 og blev opført som en trelænget bygning. Gennem tiden er Låsbyhøj blevet ombygget af flere omgange. Låsbyhøj er i forbindelse med dette projekt renoveret og nyindrettet til de nye funktioner.

Huset defineres overordnet som en samlet fysisk ramme og base for Kolding Kommunes socialpsykiatri og misbrugsbehandling samt Børnefamiliehuset og for Region Syddanmarks lokalpsykiatri. Der er tale om en bred vifte af tilbud og ydelser med voksne og unge i udrednings-, behandlings- og støtteforløb og med børn og børnefamilier, der modtager tilbud om udredning, behandling og støtte.

Opgaven er et ombygningsprojekt i en historisk bygning, som i tidens løb har gennemgået adskillige ombygningsforløb. INGENIØR’NE har i den forbindelse sikret at opgaven er blevet udbudt på et opdateret og entydigt grundlag. Herunder alle nødvendige screeninger for miljøskadelige stoffer, vurdering af eksisterende tekniske installationer mv.

Opgaven er gennemført med et særligt fokus på brugerinddragelse, da bygningen skal fungere for mange brugere. Programmeringen af byggeprogrammet er sket i et samarbejde med brugere og beslutningstagere fra såvel Region Syddanmark som Kolding kommune.

Brugerinddragelse er sket i en formaliseret proces, der skal sikre, at brugerønsker og funktionelle krav bliver drøftet og udfordret i et miljø hvor alle tanker og ideer imødeses. Herefter er beslutninger konkretiseret til byggeprogram i form af rumskemaer, nærhedsdiagrammer og funktionsbeskrivelser.

Ombygningsopgaven er udbudt efter udbudsdirektivet i EU-udbud med forudgående prækvalifikation. Rådgivningen har omfattet hele udbudsprocessen med fastsættelse af udbudskriterier, bedømmelse af indkomne anmodninger, samt gennemførelse af efterfølgende udbud i omvendt licitation i totalentreprise med 5 bydende.

Licitationsprocessen er gennemført som anonymiseret totalentreprise konkurrence med ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” som tildelingskriterie.

INGENIØR’NE har bistået som sekretær og teknisk- og udbuds-rådgiver i bedømmelsesfasen for det nedsatte bedømmelsesudvalg. Processen er afsluttet med udarbejdelse af bedømmelsesudvalgets betænkning som INGENIØR’NE har været pennefører på.

Udførte ydelser

Vores ydelse omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning og renovering:

- Brugerinddragelse
- Udarbejdelse af byggeprogram bestående at bl.a. funktionsbeskrivelser, funktionsdiagrammer, rum- og arealopgørelser
- Gennemførelse af EU-udbud med forudgående prækvalifikation
- Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud
- Deltage som rådgiver og varetage sekretærfunktionen for bedømmelsesudvalget i forbindelse med bedømmelse af indkomne forslag
- Kontrahering med totalentreprenør
- Opfølgning og bygherretilsyn i udførelsesperioden
- Mangelgennemgang, aflevering og 1 års eftersyn


Udbudsform

Totalentreprise i EU-udbud med forudgående prækvalifikation.

Henrik Bilberg

Afdelingschef Kolding, Partner
Tlf.: +45 40 11 27 37
Mail: hb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job