Reference for Låsbyhøj - Det mentale sundhedscenter, Kolding

Låsbyhøj – Det mentale sundhedscenter, Kolding.

Bygherre:

Kolding Kommune og Region Syddanmark

Areal:

6000 m²

Pris:

DKK 50 mio.

Færdiggjort:

2016 - 2018

Honorarsum:

DKK 615.000

Byggeriet

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med ombyg-ning af eksisterende rehabiliterings- og akutcenter ”Låsbyhøj” til et mentalt sundhedshus for Kolding Kommune og Region Syd-danmark.

Låsbyhøj er oprindeligt fra 1910 og blev opført som en trelænget bygning. Gennem tiden er Låsbyhøj blevet ombygget af flere om-gange. Låsbyhøj er i forbindelse med dette projekt renoveret og nyindrettet til de nye funktioner.

Huset defineres overordnet som en samlet fysisk ramme og base for Kolding Kommunes socialpsykiatri og misbrugsbehandling samt Børnefamiliehuset og for Region Syddanmarks lokalpsyki-atri. Der er tale om en bred vifte af tilbud og ydelser med voksne og unge i udrednings-, behandlings- og støtteforløb og med børn og børnefamilier, der modtager tilbud om udredning, behandling og støtte.

Udførte ydelser

Vores ydelse omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med om-bygning og renovering:

- Udarbejdelse af byggeprogram bestående at bl.a. funktionsbe-skrivelser, funktionsdiagrammer, rum- og arealopgørelser
- Gennemførelse af EU-udbud med forudgående prækvalifikati-on
- Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud
- Deltage som rådgiver og varetage sekretærfunktionen for bedømmelsesudvalget i forbindelse med bedømmelse af ind-komne forslag
- Kontrahering med totalentreprenør
- Opfølgning og bygherretilsyn i udførelsesperioden
- Mangelgennemgang, aflevering og 1 års eftersyn


Udbudsform

Ombygning af Låsbyhøj udbydes i totalentreprise i EU-udbud med forudgående prækvalifikation.

Se flere Projekter herunder