Reference for Tingparken, Grindsted

Bygherrerådgivning ifm. helhedsplan

Bygherre:

Bovia og Grindsted Boligforening, Afd. 16

Arkitekt:

Pluskontoret

Areal:

12.225 m2 | 303 boliger

Færdiggjort:

2019 - 2022

Byggeriet

Bebyggelsen består af 303 boliger fordelt på 12 etagebygninger og 21 fritliggende etplans huse. Bebyggelsen er opført i perioden 1961-1972. Boligerne er generelt nedslidte og har indeklimaproblemer.

Såvel etageboliger som huse får nyt bad og køkken og i etageboligerne etableres ventilation og udskiftes installationer. 74 etageboliger samt enkelte huse ombygges til tilgængelige boliger.

Etageboligernes klimaskærme udskiftes, facaderne efterisoleres og mures op i nye mursten, der etableres nye gavlvinduer og altanerne udskiftes. 

Den foreløbige fysiske helhedsplan omfatter udover renovering af selve bebyggelsen en gennemgribende landskabelig bearbejdning af områdets udearealer og infrastruktur. Der etableres nye opholds- og aktivitetspladser og vejstrukturen omlægges. Gennem terrænbearbejdning kan skabes niveau fri adgang til stuelejlighederne i fem af blokkene som supplement til to blokke, hvor der etableres tilgængelighed vha. ny elevator. En tidligere varmecentral centralt i bebyggelsen ombygges til fælleshus for afdelingen.

Udførte ydelser

INGENIØR’NE har som bygherrerådgiver varetaget:

Udførelse af supplerende undersøgelser og tilstandsvurderinger. Helhedsplan som grundlag for skema A, herunder kalkulation.

INGENIØR’NE varetager som totalrådgiver indledende rådgivning, projekteringsledelse, projektering af alle ingeniørfag, IKT-ledelse, projektledelse samt alle faser fra projektforslag til udførelsesprojekt og skal varetage byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Desuden gennemførelse og afholdelse af den beboerdemokratiske proces med infomøder, byggeudvalgsmøder og beboerinddragelse. 

Til Landsbyggefonden er der foretaget registrering, opmålinger og indtegninger af alle bygningsdele, installationer, ventilationsanlæg, el, vand og varmerør, fjernvarme i terræn, kloak i terræn samt forslag til ændring og optimeringen af alle installationer.

Deltagelse i besigtigelse med Landsbyggefonden.

Udarbejdelse af økonomiske beregninger for skema A samt totaløkonomiske beregninger.

Upload af materiale til Landsbyggefondens driftsstøtteportal. Udarbejdelse af supplerende rapporter digitalisering af eksisterende bygninger samt behovsanalyser.

Afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden om endelig udformning og økonomi for helhedsplanens udførelse.


Udbudsform

Hovedentreprise.

Bjarne Burgdorff

Projektchef, Markedsleder Alment
Tlf.: +45 24 69 45 30
Mail: bb@ingenior-ne.dk

Se flere Projekter herunder

Gør karriere hos INGENIØR'NE

Se ledige job
Job
Luk
Job